Değirmen Eko Yatırım A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz,

Değirmen Eko Yatırım A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan taraflar dâhil, Şirket ile ilişkili tüm misafirlerimiz ve ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimiz, misafirleri ve ziyaretçilerinin iş bu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek kişisel verilerini öncelikle sözleşmelerin kurulması aşamasında işlemektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve banka hesap bilgileri ile tesis içerisinde misafirlerimizin genel güvenliği için 24 saat görüntü kaydı alan kamera kayıtları ile sınırlı olup bu veriler açık rıza kapsamında veyahut ilgili sözleşmenin kurulmasının ve ifasının sağlanması veya kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Söz konusu veriler, özellikle hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve güvenlik  amaçlarıyla saklanmakta olup, bu kapsamda işlenen kişisel veriler ticari ilişkiye dayanak sözleşmenin bitiminden sonra eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Şirketimizin ispat vasıtası olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni dava zamanaşımı süreleri boyunca Şirketimiz nezdinde saklanırlar. Özel nitelikli verilerin saklanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun 2018/10 sayılı kararında tespit edilen esas ve usullere uyulmaktadır.

Şirketimiz idari merkezi ve tesislerine ziyaretçi ve misafir olarak giriş yapan gerçek kişilerin kimlik bilgileri, merkeze ve tesislere giriş-çıkış saatleri, araç plakaları, ziyaret amaçları ve ziyaret ettikleri kişilerin isimleri ile güvenlik kameralarında yer alan görüntü kayıtları Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması, hem Şirketimizin, hem de misafir ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin güvenle misafir ve ziyaretçilerine hizmet temin edebilmesi hukuki sebebine istinaden işlenmektedir. Veriler tesislerin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla da işlenmekte olup, mevzuat ile uyumlu biçimde gerekli olan süreyle kısmen yazılı, kısmen elektronik ve dijital ortamda saklanmaktadır.Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVK Kanunu’nda düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Şirketimiz kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet akdinin kurulmasının ve devamının sağlanması ve meşru menfaatlerin korunması hukuki sebeplerine istinaden misafir ve ziyaretçileri tarafından internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi ve diğer nüfus bilgileri, işyeri bilgisi, kontak kişisi bilgileri, kredi kartı bilgileri ile internet sitesi tarafından otomatik olarak toplanabilecek trafik bilgileri gibi kişisel veri niteliğindeki bilgileri temin etmekte ve bunların bir kısmını yalnızca fiziki ortamda, bir kısmını sosyal medya mecralarında, bazılarını ise hem fiziki, hem de dijital ortamda muhafaza etmektedir.

Şirketimiz tarafından internet sitesi üzerinden paylaşılan ve yukarıda belirtilen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimizce her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır. Şirketimiz internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

  • Sitemiz üzerinden hizmet alınmasına, rezervasyon yapılmasına ve sözleşme kurulmasınaolanak sağlamak, satın alınan veya talep edilen hizmetlerimizle ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
  • Hizmetlerimizle ve sitemizle ilgili sorulara yanıt vermek,
  • İnternet sitesini ziyaret eden misafirimizin onayı halinde,misafirimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz reklam, çekiliş, tanıtım, duyuru ve kampanyalara ilişkin bilgileri göndermek, bu kapsamda ürün tercihlerini belirleyerek yalnızca misafirimizi ilgilendirebilecek içeriklerin ulaşması amacıyla analiz yapmak,
  • Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
  • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

Ayrıca, toplanan kişisel verileriniz, hukuki ve ticari güvenliğin temini (Şirketimiztarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait nosyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, işortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynaklarıpolitikaları yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıdahilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket nezdinde saklanan tüm kişisel verilere ancak Şirket içerisinde belirlenmiş olan Yetki Matrisi kapsamında erişim izni olan personel ve yöneticiler tarafından ulaşılabilir. Şirket nezdindeki kişisel veriler, erişim izni olanlar tarafından dahi mutlak gereklilik olmadığı müddetçe kopyalanamaz. Şirket elinde bulundurduğu kişisel verilerin güvenliğini temin amacıyla, periyodik sızma testlerine tabi tuttuğu serverlar kullanmakta, server odalarının ve kişisel verilerin bulunduğu diğer yerlerin fiziki güvenliğini ve buralara erişimi sürekli olarak denetlemektedir. Yetkisiz personelin kişisel verilere ulaşmasını engelleyecek her türlü idari ve teknik önlem Şirket tarafından alınmakta, şirket için kişisel verilere ilişkin duyarlılığın artırılması için tüm kilit personel eğitime tabi tutulmaktadır. Şirket elinde bulundurduğu kişisel verileri KVKK’nin 8.ve 9. maddelerinde belirtilen haller dışında üçüncü kişilere aktarmaz. Şirket’in bu kapsamda yapacağı veri aktarımları yurt dışındakiler de dahil iş ortakları, tedarikçiler, Değirmen Eko Yatırım A.Ş. Topluluğu şirketleri, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, denetim firmaları, sigorta acenteleri, avukat ve muhasebeciler, bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlıdır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiztarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğiniöğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlışişlenmişolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kvkk@degirmenltd.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Değirmen Eko Yatırım A.Ş.  

                                                                                                                          

“Tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgileriniz, kamu güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme yapılması, hizmetlerin sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin satışı, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi amaçları ile hukuka uygun olarak tarafımızca toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz bu kapsamda elinde bulundurduğu kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen haller dışında üçüncü kişilere aktarmayacaktır.”